Projekt „Ne, mami ne!“

10.06.2015

V prostorách auly FZŠ Umělecká, Praha 7 proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěžní části projektu „Ne, mami ne!“. IOBD společně se zástupci základních škol, zástupce městské částiPrahy 7 a hostů vyhodnotila celoroční aktivitu všech zapojených škol. Hlavní pozornost byla zaměřena na Mini-projekty, které na konkrétní témata (6 třídy: záškoláctví, školní neúspěch aproblematické chování, 7 třídy: šikana, kyberšikana a agresivita, 8 třídy: rasismus a xenofobie) zpracovali všechny třídní kolektivy.

Projekt „Ne, mami ne!“

19.05.2015

Do poloviny měsíce května proběhly na základních školách Prahy 7 poslední přednášky vzdělávacího programu projektu „Ne, mami ne!“. Vyučovalo se v prostorách počítačových učeben na téma: „Závislost na počítačích, počítačových hrách“. Žáci měli možnost si opět zahrát HRU a porovnat své dosažené výsledky. Nyní je čeká zpracování „Mini-projektů“ a finále projektu.

Projekt „Ne, mami ne!“

27.04.2015

„Rasismus a xenofobie“. Témata, o kterých se často hovoří, jen je neumíme vždy správně zařadit a uvědomit si, o co vlastně jde. A to je cílem přednášky dubnového měsíce. Žáci v tomto případě reagují velmi rychle a pojmenovávají skutky z minulosti našich dějin. Přítomnost je však vnímána v reálném čase. Jde především o nebezpečí, které se za těmito názvy skrývá.

Projekt „Ne, mami ne!“

26.03.2015

Kulaté stoly a další téma pro žáky: „Sekty, hnutí a extremistické skupiny“. Projekt „Ne, mami ne!“ pokračuje vstupem speciálního pedagoga, který doporučí jednotlivým třídním kolektivům téma pro zpracování „Mini-projektu“. Tento měsíc máme za úkol najít vhodné téma pro zpracování kolektivního „Mini-projektu“ každého z 15 třídních kolektivů, které jsou do projektu zapojeny.

Projekt „Ne, mami ne!“

24.02.2015

Užívání a zneužívání alkoholu je šestým okruhem témat přednášených v projektu „Ne, mami ne!“. Žáci se měli možnost v tomto měsíci seznámit s tím co je závislost, jaká nese alkohol rizika pro děti a dospívající a jak alkohol na nás působí. Součástí přednášky je video, nebo návštěva odborníka, doplněná aktuální informací z tisku. Aktivita žáků je sledována nejen metodikem prevence IOBD, ale také návštěvami supervizora.

Projekt „Ne, mami ne!“

27.01.2015

Výuková část projektu „Ne, mami ne!“ je po celou dobu doprovázena pracovními sešity, které slouží jako studijní opora ve vyučovacím programu „Watch this!“ („Sleduj!“). Sešit obsahuje výklad základních pojmů pro lepší orientaci všech devíti témat a dává možnost vlastních úvah a nápadů žáků, vždy k aktuálnímu tématu. Závěrem každého tématu je „Úkol pro tebe“. Následující hodina vždy začíná vyhlášením a oceněním „Vítěze“ nejlépe zpracovaného domácího úkolu.

Projekt „Ne, mami ne!“

22.12.2014

Začátek měsíce prosince odstartovala interaktivní výuková hra, kterou odehrála většina žáků zařazených do projektu. Zatímco byli žáci s jednotlivými levely hry dosud seznamováni na přednáškách, nyní měli možnost hru absolvovat celou, včetně bodového ohodnocení. Výsledky byly místy velmi překvapivé. Bylo znát, že se žáci na hru těšili. Realizační tým IOBD provedl v tomto období také závěrečné testování e-learningu pro pedagogické pracovníky.

Projekt „Ne, mami ne!“

26.11.2014

Výuková část projektu „Ne, mami ne!“ pokračuje na téma: „Kriminalita a delikvence“. V této části projektu se metodici prevence IOBD zaměřili u problematických žáků na co nejlepší vysvětlení této problematiky, na co nejvhodnější postupy a na smysluplné trávení jejich volného času. Pro zařazené pedagogické pracovníky proběhla přednáška na téma: „Jak pracovat s dětmi na zlepšení sociálního klimatu ve třídě“.

Projekt „Ne, mami ne!“

30.10.2014

Projekt „Ne, mami ne!“ pokračuje od zahájení školního roku přímou výukou žáků vybraných tříd základních škol Prahy 7. Žáci se prostřednictvím výukového programu, který je realizován na interaktivních tabulích, postupně seznamují s devíti okruhy témat rizikového chování, které se na jejich školách objevují nejčastěji. Výuka je průběžně monitorována. Na průběh vyučování dohlíží jak členové realizačního týmu IOBD, tak i zástupci škol (ŠMP, třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci). Žáci jsou průběžně hodnoceni formou bodů.

Projekt „Ne, mami ne!“

26.09.2014

Se začátkem školního roku byla na základních školách Prahy 7 zahájena výuková část projektu „Ne, mami ne!“. Tento měsíc je ve znamení prvního vyučovacího tématu: „Problémové chování, školní neúspěch a záškoláctví. Značná část žáků vybraných tříd je k našemu překvapení aktivní a témata rozpoutávají velkou diskusi mezi žáky a vyučujícími.

Projekt „Ne, mami ne!“

29.08.2014

Příprava projektu „Ne, mami ne!“ vrcholí. Realizační tým IOBD postupně zpracoval odborné texty a scénář pro interaktivní hru. Metodici prevence IOBD se přímo podíleli na tvorbě výukového programu pro IAT. Byly vybrány firmy pro výrobu interaktivní hry (AD13 GROUP), pro výrobu e-learningu (ark 8) a pro výrobu výukového programu na IAT (BNV Consulting). Proběhl zahajovací workshop pro pedagogické pracovníky.

Projekt „Ne, mami ne!“

30.07.2014

Na přípravě projektu „Ne, mami ne!“ se podílí celý realizační tým IOBD. V měsíci červenci jsou vyhledáváni především dodavatelé, což není vůbec jednoduché v době „dovolených“. Poptávky směřují k dodavatelům diagnostik, výrobcům interaktivní hry, výukového programu pro interaktivní tabule a k výrobě e-learningu pro pedagogické pracovníky.

Zahájení projektu „Ne, mami ne!“

01.06.2014

IOBD ve spolupráci s Odborem školství MČ Prahy 7 zahájila projekt financovaný EU pod názvem „Ne, mami ne!“. Cílem projektu je vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou inkluzívního vzdělávání. Projekt je zaměřen na žáky s poruchami chování a sociálně znevýhodněné žáky základních škol Prahy 7. Během školního roku tak bude postupně vzděláváno 14 vybraných třídních kolektivů a 21 pedagogických pracovníků.

Hledáme partnery a sponzory pro realizaci projektu „Dětská cena prevence kriminality“

08.08.2012

IOBD hledá partnery a sponzory pro projekt DCPK. Hledáme firmy nebo organizace, které mohou pomoci podpořit naši činnost v oblasti prevence kriminality dětí a mládeže. Nabízíme spolupráci studentům nebo rodičům na mateřské. Náplní spolupráce je zastupování občanského sdružení při vyhledávání a komunikaci s potencionálními partnery a sponzory DCPK. Kontakt: sekretariat.iobd@seznam.cz

Nové trofeje „Dětské ceny prevence kriminality“

03.02.2011

Nové trofeje projektu „Dětské ceny prevence kriminality“dostaly nový image. Trofeje pro projekt vyrábí firma PRECIOSA, a.s.

Dětská cena prevence kriminality

26.01.2011

Usnesením č. 36 ze dne 19. ledna 2011 převzal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR záštitu nad projektem „Dětská cena prevence kriminality“

Vzdělávací instituce IOBD

24.01.2011

Rozhodnutím MV ČR, odborem efektivní veřejné správy byly IOBD uděleny akreditace vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Sociální vyloučení v praxi úředníka územního samosprávného celku“, vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky: „Sociální vyloučení v praxi úředníka územního samosprávného celku“ a akreditace: vzdělávací instituci Iniciativa Občanského Bezpečí Domova.

Partneři